چاپ این نوشته

گزارش تصویری از تعزیه امام حسین(ع) درشهر کرکوند.

گزارش تصویری از مراسم تعزیه خوانی با حضور جمعی از بزرگان واساتید تعزیه خوانی استان اصفهان و کشور در حسینیه شهر کرکوند برگزار گردید. گزارش تصویری اختصاصی به گزارش مبارکه نا– تعزیه امام حسین(ع) ..
01

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

28

29

30

31

32

33

34

35

36

38

39

40

41

42

43

44

45

telegram

Go to TOP