چاپ این نوشته

جدول قطعی برق شهرستان های استان اصفهان

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مبارکه نا،

برنامه پیش بینی خاموشی ها و قطعی برق شهرستان های اصفهان از تاریخ ۹۷/۰۴/۰۱ لغایت ۹۷/۰۴/۳۱ به شرح زیر است:

ردیف ایام هفته تـاریــخ گروه بندی خاموشیها
ساعت  ۲۱ -۱۹ ساعت ۱۹ -۱۷ ساعت ۱۷ -۱۵ ساعت ۱۵ -۱۳ ساعت ۱۳ -۱۱ ساعت ۱۱ -۹
۱ جمعه ۹۷/۰۴/۰۱ * * * * * *
۲ شنبه ۹۷/۰۴/۰۲ * * * * * *
۳ یکشنبه ۹۷/۰۴/۰۳ * * * * * *
۴ دوشنبه ۹۷/۰۴/۰۴ * * * * * *
۵ سه شنبه ۹۷/۰۴/۰۵ * * * * * *
۶ چهار شنبه ۹۷/۰۴/۰۶ * * * * * *
۷ پنجشنبه ۹۷/۰۴/۰۷ * * * * * *
۸ جمعه ۹۷/۰۴/۰۸ * * * * * *
۹ شنبه ۹۷/۰۴/۰۹ * * * * * *
۱۰ یکشنبه ۹۷/۰۴/۱۰ * * * * * *
۱۰ دوشنبه ۹۷/۰۴/۱۱ ۹ ۷-۸ ۵-۶-۱۲ ۱۵-۱۶ ۱۳-۱۴ ۱۰-۱۱
۱۲ سه شنبه ۹۷/۰۴/۱۲ ۱۱ ۹-۱۰ ۷-۸ ۳-۴ ۱۷-۱۸ ۵-۶-۱۲
۱۳ چهار شنبه ۹۷/۰۴/۱۳ ۱۲ ۵-۶-۱۱ ۹-۱۰ ۱۳-۱۴ ۱-۲ ۷-۸
۱۴ پنجشنبه ۹۷/۰۴/۱۴ ۷ ۸-۱۲ ۵-۶-۱۱ ۱۷-۱۸ ۱۵-۱۶ ۹-۱۰
۱۵ جمعه ۹۷/۰۴/۱۵ ۱۰ ۷-۹ ۸-۱۲ ۳-۴ ۱-۲ ۵-۶-۱۱
۱۶ شنبه ۹۷/۰۴/۱۶ ۵-۶ ۱۰-۱۱ ۷-۹ ۱۵-۱۶ ۱۳-۱۴ ۸-۱۲
۱۷ یکشنبه ۹۷/۰۴/۱۷ ۸ ۵-۶-۱۲ ۱۰-۱۱ ۱-۲ ۱۷-۱۸ ۷-۹
۱۸ دوشنبه ۹۷/۰۴/۱۸ ۹ ۷-۸ ۵-۶-۱۲ ۱۳-۱۴ ۳-۴ ۱۰-۱۱
۱۹ سه شنبه ۹۷/۰۴/۱۹ ۱۱ ۹-۱۰ ۷-۸ ۱۷-۱۸ ۱۵-۱۶ ۵-۶-۱۲
۲۰ چهار شنبه ۹۷/۰۴/۲۰ ۱۲ ۵-۶-۱۱ ۹-۱۰ ۳-۴ ۱-۲ ۷-۸
۲۱ پنجشنبه ۹۷/۰۴/۲۱ ۷ ۸-۱۲ ۵-۶-۱۱ ۱۵-۱۶ ۱۳-۱۴ ۹-۱۰
۲۲ جمعه ۹۷/۰۴/۲۲ ۱۰ ۷-۹ ۸-۱۲ ۱-۲ ۱۷-۱۸ ۵-۶-۱۱
۲۳ شنبه ۹۷/۰۴/۲۳ ۵-۶ ۱۰-۱۱ ۷-۹ ۱۳-۱۴ ۳-۴ ۸-۱۲
۲۴ یکشنبه ۹۷/۰۴/۲۴ ۱۱ ۵-۶-۱۲ ۱۰-۱۱ ۱۷-۱۸ ۱۵-۱۶ ۷-۹
۲۵ دوشنبه ۹۷/۰۴/۲۵ ۹ ۷-۸ ۵-۶-۱۲ ۳-۴ ۱-۲ ۱۰-۱۱
۲۶ سه شنبه ۹۷/۰۴/۲۶ ۱۱ ۹-۱۰ ۷-۸ ۱۵-۱۶ ۱۳-۱۴ ۵-۶-۱۲
۲۷ چهار شنبه ۹۷/۰۴/۲۷ ۱۲ ۵-۶-۱۱ ۹-۱۰ ۱-۲ ۱۷-۱۸ ۷-۸
۲۸ پنجشنبه ۹۷/۰۴/۲۸ ۷ ۸-۱۲ ۵-۶-۱۱ ۱۳-۱۴ ۳-۴ ۹-۱۰
۲۹ جمعه ۹۷/۰۴/۲۹ ۱۰ ۷-۹ ۸-۱۲ ۱۷-۱۸ ۱۵-۱۶ ۵-۶-۱۱
۳۰ شنبه ۹۷/۰۴/۳۰ ۵-۶ ۱۰-۱۱ ۷-۹ ۳-۴ ۱-۲ ۸-۱۲
۳۱ یکشنبه ۹۷/۰۴/۳۱ ۱۱ ۵-۶-۱۲ ۱۰-۱۱ ۱۵-۱۶ ۱۳-۱۴ ۷-۹

 

telegram

Go to TOP